Общи условия

Настоящите „Общи условия“ уреждат взаимоотношенията между „ФешънСто“ ЕООД (наричан по-долу „laicahome.bg“ или „Доставчик“) и потребителите на електронни (интернет, уеб) страници и услуги, намиращи се на домейн laicahome.bg (наричан за краткост сайт/уебсайт). Тези условия обвързват всички настоящи и бъдещи потребители.

 „ФешънСто“ ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския Регистър, със седалище и адрес на управление: град София 1407, ж.к. Кръстова Вада, ул. Хага 16Б, ЕИК: 201908688, идентификационен номер по ДДС: BG201908688. Адрес за упражняване на дейността: офис/склад с. Равно Поле, ул. Геренска 32.

Съдържанието на материалите в уебсайта laicahome.bg е интелектуална собственост на „ФешънСто“ ЕООД и не може да бъде копиранo и/или използван за комерсиални (или други) цели без изричното писмено позволение на „ФешънСто“ ЕООД.

1. ПРЕДСТАВЯНЕ.

Уебсайтът www.laicahome.bg е модерна онлайн платформа – интернет магазин, собственост на „ФешънСто“ ЕООД и на него се предлагат продукти, които компанията разпространява. Уебсайтът предоставя информация и възможност при условията на настоящите „Общи условия” за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите, предлагани в онлайн магазина, организиран от „ФешънСто“ ЕООД.

Настоящите „Общи условия“ дават необходимата информация на потребителите за техните права, ограниченията и отговорностите им при използване на услугите в уебсайта, респективно електронния магазин. Всеки потребител, използващ онлайн магазина е обвързан с правилата на настоящите „Общи условия“ от момента на влизане в уебсайта до напускането му. „ФешънСто“ ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и „Общите условия“, цените на продуктите без предварително анонсиране, като същите стават обвързващи за потребителите от момента на тяхното публикуване. Всички стоки, предлагани в електронния магазин, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи.

2. ПУБЛИКАЦИЯ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА laicahome.bg.

Доставчикът „ФешънСто“ ЕООД, стриктно спазва законовите нормативи свързани с правилата за търговия и продажба от разстояние. Във връзка с това ние предоставяме на нашите потребители следната информация.

 • Описание на основните характеристики съгласно посочената от производителя информация и реално качествено изображение на всеки продукт.
 • Продажната цена на всеки отделен продукт с включен ДДС.
 • Тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи свързани с доставката на поръчката. Стойността на доставката се добавя към цената на стоката обявена в онлайн магазина.
 • Информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора.
 • Правото на Потребителя, условията и начина за упражняването му да се откаже от направената поръчка или част от нея.
 • Условията, при които стоката може да бъде върната на доставчика „ФешънСто”ЕООД според законовите изисквания.
 • Срок на доставка.
 • Информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката.

3. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА.

Поръчките могат да се извършват от различни страници и категории в онлайн магазина, където има публикувани оферти на продукти и подробни описания. Поръчките се приемат 24 часа, 7 дни в седмицата. Доставката се осъществява в рамките на работната седмица. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка и цена. Посочената цена е за 1 брой в Лева с включен ДДС. В посочената цена на продукта не е включена стойността за доставка и разходите по плащане, ако има такива. При приемане на заявката, към общата стойност на поръчката се добавя и цената за доставка и разходите по плащане, ако има такива.

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.laicahome.bg стоки, Потребителят трябва да попълни личните си данни в посочената регистрационна форма. Регистрацията е безплатна и има силата на договор за предоставяне на услуга от „ФешънСто“ ЕООД, с произтичащите от това права и задължения. С регистрацията си Потребителят изразява „онлайн“ съгласие с настоящите „Общи условия“, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите „Общи условия“, възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.laicahome.bg. При извършване на регистрация и/или поръчка, потребителят посочва основните данни, съобразно дадените в уебсайта опции. Следните данни са задължителни – име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от потребителя поръчка. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва онлайн магазина www.laicahome.bg със задължението за изпълнение на поръчката и нейната доставка.

Извършването на конкретна покупка става от поръчка и минава през няколко етапа, включващи добавяне на продукта в „МОЯТА ЧАНТА“ на всеки потребител, въвеждане на изискуемите данни за доставката, избор на метод на плащане и изпращане до доставчика на поръчката/заявката за закупуване на избраните продукти. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея и след като представител на laicahome.bg се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на компанията.

Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. Чрез натискане на бутона „Поръчай“, потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (потребителят) и „ФешънСто“ ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите. Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.

4. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА.

Доставката на стоките се извършва посредством служител на куриерска фирма, наета от Доставчика, на адрес, посочен от потребителя.

Потребителят се задължава лично да приеме и заплати поръчаните продукти или да осигури достъп и контактно лице, което от негово име да заплати поръчаните такива. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на „ФешънСто“ ЕООД, респективно в офиса на куриера, до поискване от потребителя и се доставя повторно при условията, посочени по долу в настоящите „Общи Условия“. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

Цената на по-горе споменатото и разходите за доставката се заплащат посредством наложен платеж, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка. Доставчикът може да предвиди и други начини на разплащане, като обявява информацията и условията за това на уебсайта.

Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт, на посочения от Потребителя адрес за доставка, в достатъчен според обстоятелствата срок. Конкретните срокове, в които се доставят поръчаните продукти, са указани на уебсайта.

В случай че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението.

5. ОТКАЗ НА ДОСТАВКА.

Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

Видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед.

Стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането – в този случай Потребителя следва да направи рекламация на Куриера в момента на получаване и да уведоми екипа на „ФешънСто“ ЕООД

Цената при доставка не отговаря на предварително договорената.

Не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка, като, ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за куриерска услуга. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в гаранционната карта (при наличие на такава) и / или друг придружаващ документ с такъв статут. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта за продукта от производителя, то той се обръща директно към производителя, посочени в картата. За изпълнение на гаранцията е необходимо да се представят гаранционната карта и платежен документ (касов бон или документ за банков превод с вписан код на стоката). Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 календарни дни от датата на закупуването й. За целта продуктът трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

6. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ.

Доставчикът се задължава:

 • Да прехвърли собствеността на закупената от него стока на Потребителя след заплащане на покупната цена, при нейната доставка.
 • Да достави в срок заявената за покупка стока.
 • Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Доставчикът има право:

 • Да изпраща по имейл до Потребителя новини, за получаването, на които Потребителят се е абонирал.
 • Да събира и използва информация за своите потребители, когато същите се регистрират. Включва задължително име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция. При желание на клиента може да се предостави допълнителна информация при регистрацията, която се въвежда заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Доставчикът ще използва предоставената информация съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

Доставчикът – Екипът на „laicahome.bg“:

 • Полага грижа информацията в онлайн магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за пълната и достоверност.
 • Не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.
 • Не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки.
 • Не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки, ако тя не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
 • Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани.
 • Доставчикът няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки.
 • Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва онлайн магазина.

Потребителят се задължава:

 • Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция.
 • Да плати цената на заявената от него стока.
 • Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика.
 • Да осигури начин за получаване на поръчаните продукти.
 • Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си за достъп до онлайн магазина.
 • Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв.
 • С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “Излез”;
 • Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Потребителят има следните права:

 • Достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.
 • Достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.
 • Да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалото приложимо законодателство/;

Потребителят, използвайки онлайн магазина www.laicahome.bg следва:

 • Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 • Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е упълномощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група лица.  
 • Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид.
 • Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват онлайн магазина.
 • Да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на онлайн магазина.
 • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост.
 • Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 • Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия www.laicahome.bg и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия.

7. СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ.

Уважаеми клиенти, ФешънСто ЕООД Ви уверява, че е напълно коректна фирма плащаща всички данъци и налози към НАП. Бихме искали да Ви уведомим, че за всички наложени платежи, изплащани от наши клиенти се превеждат от куриерска фирма Рапидо по банков път. В тази връзка, касов бон не е задължителен да има в пратките! За направеното плащане, Вие получавате от куриерската фирма документ за направеното плащане или ППЗ, които трябва да запазите заедно с документите за модела(гаранционна карта). 

Уважаеми клиенти, ФешънСто ЕООД Ви уверява, че при поискване от клиента можем да издадем данъчна фактура както на физическо лице така и на Юридическо лице. 

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

При неспазване на поетите задължения от страна на Потребителя, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране на потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимата цена и разходи за доставка.

Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.  

Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация. Да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

Потребителите нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите „Общи условия”.

Изложената в уебсайта www.laicahome.bg информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхно желание.

Доставчикът „ФешънСто“ ЕООД  не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.

„ФешънСто“ ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до онлайн магазина www.laicahome.bg.

„ФешънСто“ ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности на неговите партньори и доставчици.

„ФешънСто“ ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя или официалният дистрибутор.

„ФешънСто“ ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

„ФешънСто“ ЕООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

Приемайки настоящите „Общи Условия“, се счита, че Потребителят е дал съгласието си и за събирането, съхраняването и обработването от страна на доставчика (лично или посредством друго лице) на предоставените при регистрация, поръчка или покупка, лични данни, като доставчикът извършва посочените действия при условията на Закона за защита на личните данни и другите относими нормативни актове. Данните ще бъдат използвани за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин, информационни и търговски съобщения, промоциране на събития и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Отказ от страна на потребителя за получаване на информация или рекламни и информационни съобщения се извършва съобразно действащото законодателство и настоящите „Общи Условия“.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.